Temerloh


Pekan sari Temerloh (kini dieja sebagai pekan sehari) merupakan sebuah pasar mingguan yang banyak menjual barangan-barangan dapur khusus untuk penduduk daerah Temerloh dan daerah sekitar. Pekan sehari Temerloh ini telah pun wujud sejak 1800an dan bermula pada setiap pagi hingga tengah hari pada tiap hari Ahad. Yang menariknya, pekan sehari Temerloh ini pernah diiktiraf sebagai pekan sehari yang terpanjang di Malaysia.

Sehingga kini, pekan sehari Temerloh ini masih pekan sehari yang terpanjang dan terbesar di negeri Pahang Darul Makmur. Terletak di kawasan yang dikenali kini sebagai Lurah Semantan, berhampiran tepi Sungai Pahang dan tebing kuala Sungai Semantan,Temerloh, Pahang, tambahan pula berstatus sebagai antara pekan sehari yang tertua di Malaysia yang masih bertahan sehingga hari ini, tentulah pekan sehari Temerloh ini mempunyai 1001 kisah yang amat menarik untuk para pengunjungnya.Kredit gambar dari google 


Pada sekitar tahun 1960an, pekan sehari Temerloh ini telah diberi jolokan oleh para pemuda dan pemudi di daerah Temerloh sebagai "Gesel Street". Kisah mengenai ragam para peniaga dan pengunjung di pekan sehari Temerloh pada waktu itu, selain permasalahan yang wujud dalam kalangan para peniaga, sosio-budaya masyarakat daerah Temerloh sekitar 1960an dan mengapa diberi jolokan "Gesel Street" kepada pekan sehari Temerloh pada waktu itu ada dicatatkan berdasarkan pengalaman oleh saudara Ahmad Sanusi dalam artikel di halaman 6, kawat Berita Harian, 21 Januari 1962.

Pekan sari Temerloh


Pekan sari (Gesel Street) Temerloh

Oleh
Ahmad Sanusi

Pada hari Ahad, sa-kali dalam sa-minggu, ramai orang Melayu kampong sekitar Temerloh meninggalkan changkol, parang, dan pisau getah mereka, datang ka- pekan sari untok berlateh2 berniaga.
Pekan sari atau di-kenal juga dengan sebutan pekan mingguan maseh penting dalam kehidupan orang Melayu di-daerah ini dan juga suatu keramaian yang menarek hati pemuda pemudi.
Pekan sari itu-lah pasaran istimewa untok "penge-luar2" dari kampong menjualkan hasil mahsul mereka langsong kapada "pengguna2" tanpa melalui orang tengah.
Sa-kali sa-minggu terubat juga-lah hati pembeli2 yang ingin mengechap sayoran2 tanaman orang Melayu, buahan2, juadah chara tua yang tidak menjelakkan, pekasam2, dan barang2 lain yang di-jual oleh orang Melayu belaka.
Pekan sari Temerloh ter-letak dalam kawasan ban-daran, dudok-nya di-tebing Sungai Pahang dan di-tepi Kuala Semantan. Dua buah sungai bertemu di-sini.
Keindahan pemandangan sekitar sungai itu selalu menyegarkan. Pohon kelapa dan pohon buloh menghi-jau di-sapanjang tebing sa-jauh mata memandang. Perahu2 penambang dan motor2 hilir mudek melan-char di-atas ayer sungai yang beriak2 kechil itu.
Tidak jauh di-sa-belah hilir merentang jambatan sa-tu juta ringgit, beraneka keenderaan berlari di-atas-nya sa-buah demi sa-buah.
Motor, perahu, basikal dan bas sibok sa-kali sejak pagi2 hari Ahad dengan pedagang2 kechil dan kampong mengangkot ber-bagai ragam dagangan dari buah kelapa yang ter-gayut tinggi sampai kapa-da ubi kayu yang berlunjor ka-dalam bumi.

Tebal

Hampir2 semua barang2 dagangan itu di-letakkan di-atas tanah beralas ker-tas atau kain tebal. Sa-tengah2-nya mengambil tempat sa-panjang enam tujoh kaki, tetapi ramai ju-ga yang hanya memerlukan kira2 sa-besar sa-tengah muka akhbar sahaja.
Di-atas kertas itu mereka longgokkan sayuran2, ubi kayu, buah2an dan lain barang dagangan.
Sa-tengah2 penjual menghadapi tiga longgok sahaja barang2 jualan-nya: terong sa-longgok, ubi kayu sa-longgok dan timon sa-longgok. Di-belakang me-reka terletak sa-buah bakol jadi sa-bagai 'store' meny-impan beberapa longgok lagi.
Penjual2 kain, pinggan mangkok dan perkakas2 besi tentu-lah memerlukan modal beratus ringgit,teta-pi ada pula mereka yang hanya menjual puchok pa-ku, terong rembang dan ulam peraga, yang tumboh dengan kemurahan alam sahaja.
Tukang2 jual ubat tidak mau ketinggalan di-pekan2 sari. Kadang2 sampai em-pat lima orang masing2 de-ngan pembesar suara.
"Tuan2, ini hari ubat kita tinggal 30 botol sahaja lagi, ini pun akan-diberi per-chuma kapada tuan2." kata sa-orang.
"Wak berani bertengkar dengan Munkar Nakir as-alkan bangsa wak dapat ka-shorga," kata sa-orang lain.

Ugama

"Kita jual ubat,jual ubat sahaja-lah, tak baik mem-persenda2 ugama. Biar-lah ubat saya tak laku, nama mempersenda ugama tidak sa-kali2," yang lain pula membidas sa-sama-nya.
Ada pula penjual ubat yang berchakap perlahan2, jari-nya di-gosok2-nya de-ngan minyak; sa-kali2 dia menguatkan suara-nya me-nyebut "Pa' si-awang, mak si-awang". Sa-orang tua kelihatan tersipu2 sambil menepok2 pinggang.
Penjual2 kain juga rioh berteriak: "Mari che abang, kain batek baru sampai, jangan segan che abang, harga-nya murah sahaja."
Che abang atau Chak Abang, menurut istilah pendudok di-sini ia-lah panggilan untok kakak ipar (isteri abang).
Keriohan pekan sari itu berlangsong beberapa jam dan mulai reda kira2 dekat tengah hari.. Ramai-lah penjual2 yang kehabisan barang2 dagangan-nya, te-tapi maseh ramai pula yang terpaksa membawa pulang saki baki-nya atau menjual-kan-nya dengan harga yang rendah sahaja kapada peraih2.
Sa-orang tua membawa sa-bontel buah pinang dan sampai tengahhari hanya laku 30 sen sahaja.
Sejak mula membentang-kan daganganan-nya beliau lebeh banyak menguap2.
Kawan-nya yang menjual buah rambutan di-depan-nya bersuara agak kuat: "Mujur lebat janggot dan jambang pak ngah, kalau tidak, sampai-lah koyak mulut ka -pangkal telinga."
Barangkali orang tua itu tidak mendengar perkataan penjual rambutan itu, dia tidak memperdulikan-nya, agak-nya dia sedang me-ngantok betul.
Ketika akan pulang, be-liau mendapatkan sa-orang peraih yang hanya sanggup membeli pinang itu dengan harga 50 sen sahaja sa-ratus biji.
"Upah penat memikul pun tak lepas," kata-nya meradang.

Harga

Tetapi kerana beliau mau pulang juga dan tidak mau berpenat2 lagi memikul buah pinang itu, di-jual-kan-nya juga dengan harga sa-banyak itu.
"Paku Belanda betul awak," kata-nya ketika me-nerima wang harga pinang-nya itu.
Kawan-nya yang menjual rambutan menyampok pula: "Gone melawan-nye, pak ngah."
Kalau di-kota timbul per-kataan "Sana boleh Cha-kap", "Tiada bacha punya orang", "Mana ada jalan", maka di-sini mashor pula perkataan "Gone melawan-nye" perkataan pelat da-erah ini mengandungi tafsi-ran: "Tak terlawan".
Jika buah petai atau je-ring yang tidak laku, pen-jual2nya tidak-lah run-sing. Minggu depan mere-ka boleh pula menjual je-rok petai dan jering chem-bah.
Rasa petai jerok dan je-ring chambah bertambah enak, chuma bau yang di-chiptakan-nya di bilik ayer, bagi akan mengalahkan empat buah jamban yang bersatu padu.
Dua minggu yang lalu, buah rambutan dan buah langsat menchapai penge-luaran-nya yang mewah sa-kali, hingga harga ram-butan jatoh kapada 30 sen sa-ratus, manakala buah langsat di-jual dengan har-ga 50sen sahaja satu gan-tang atau kira2 8 sen saha-ja sakkati.
Oleh kerana penghasilan buah2an itu melebihi ke-perluaan, biar pun harga-nya di-murah-kan namun maseh banyak juga yang tidak terjual.
Maka terjadi-lah pula chara penghidupan di-zaman purba, ketika wang ringgit belum di-buat orang. Penjual buah2 itu bertukar2 barang sama sen-diri.
Yang membawa langsat menukar-nya dengan buah rambutan. Mereka bertu-kar2 juga dengan penjual sayoran2 dan kueh mueh termasok lemang dan apam.
Sayang sa-kali, penyiasa-tan2 tak pernah di-buat untok meninjau kemajuan2 yang di-chapai oleh orang Melayu semenjak pekan sari itu diwujudkan.
Nampak-nya hanya pen-jaja2 yang kelihatan men-dapat peluang agak baik dari pekan sari itu. Bukan kerana mereka mendapat untong besar, tetapi ia-lah kerana mereka daya meng-unjongi pekan2 sari yang lain, yang di-adakan pada hari esok dan berikut-nya di-kampong2 yang lebeh jauh.
"Pelateh2" yang lain itu hanya berpeluang berjua-lan sa-kali sahaja sa-minggu.
Sa-orang penjaja kain memberitahu saya bahawa perniagaan mereka di-pe-kan2 sari pun sekarang se-dang merosok kerana ku-rang-nya penghasilan ge-tah orang2 kampong.
Satu sebab yang lain, ka-ta mereka, ia-lah orang2 asing juga nampak-nya sudah di-bebaskan untok berjualan di-pekan2 sari.
Sungutan2 saperti itu di-suarakan juga oleh pejual pinggan mangkok, barang tembaga dan penjual sa-yor2-an juga.
Mereka berasa hairan kenapa pehak yang ber-sangkutan tidak bertindak menchegah orang2 asing itu, pada hal pekan sari itu dilaong2kan sa-mata2 untok mengajar orang Me-layu sahaja berniaga.
Yang lebeh aneh, mere-ka tidak tahu ka-mana hendak mengadu. Jawatan-kuasa pentadbir pekan sari entah maseh ujud en-tahkan sudah ghaib.
Rumah2 dan bangku2 yang di-dirikan dulu ting-gal beberapa buah sahaja lagi yang tegak yang lain2 sudah rontoh dan hilang.
Penjual2 mengosongkan sa-bahagian besar dari ka-wasan pekan sari yang asal dan memenohi kawasan baru di-sebelah ulu-nya.
Ini-lah perubahan-isti-mewa bagi pekan sari itu, ia bergerak menjalar mening-galkan tepi rumah pasong dan kini hampir sampai ka-kaki masjid.
Berchakap tentang "me-ninggikan" latehan ber-niaga dari pekan sari, sa-orang teman menunjokkan pada saya satu tempat aru di-pasar Temerloh, yang di-katakan khas di-dirikan oleh Majlis Bandaran Te-merloh-Mentakab untok orang Melayu.
Kawasan khas itu bagitu tersorok kedudokan-nya hingga ramai orang yang pergi ka-pasar itu tidak ta-hu bahawa di-hujong pasar itu ada tempat khas untok orang Melayu berniaga.
Alang-kah baik jika ka-wasan khas itu di-letakkan di-bahagian rosok pasar yang berdepan2 dengan perhentian bas supaya le-beh mudah mendapat per-hatian ramai dan ini akan menggalakkan orang2 Me-layu itu.

Terjalar

Kembali kepada cherita pekan sari. Biar pun pekan sari itu terbiar dan sedang merangkak menjalar men-chari tempat yang lebeh sa-suai, namun ia tetap mendapat kunjongan ra-mai, tetap mendapat do-kongan dari pengeluar dan pengguna.
Hampir lupa saya men-cheritakan bahwa pekan sari di-anggap juga sa-bagai keramaian yang menghairahkan pemuda pemudi daerah ini. Banyak kenang2an masra terjadi di-sini.
Sa-tengah2 pemuda me-namakan pekan sari itu "Gesel street" kerana lo-rong-nya yang sempit dan sesak menyebabkan selalu saja bergesel dan singgong menyinggong dengan mambang.Sumber foto dan artikel: Berita Harian, 21 Januari 1962.
Kredit: National Library Board, Singapore.

Copy & paste dari facebook DUN SEMANTAN
Kota sejuta para wali


Apa itu Tareem?

Tareem itu nama sebuah tempat di Hadramaut, Yamen.
Kota sejuta para wali. Medan ILMU
Tempat lahirnya pelbagai Ulama'-ulama' hebat berketurunan Rasulullah SAW.
Di sana semua wanita yg sudah baligh pasti memakai 'cadar di muka' . Niqab/Burqa

Sangat sukar sekali jumpa wanita di sana.
Sungguh lain di Malaysia kalau nampak wanita pun kerjanya sikit-sikit 'selfie' sahaja .

Di pasar-pasar tareem pun khusus buat laki-laki sahaja membeli keperluan dapur .
Pasar tareem sangat menarik.
Lain dari semua tempat.
Di sana mereka sambil tunggu pelanggan sambil mengkhatamkan beberapa kali alquran.

Jika tiada pelanggan mereka sesama mereka belajar kitab, menyampaikan ilmu di pasar itu.
Pasar mereka selalu di pasangkan selawat, qasidah .

Kata seorang Ulama' tarim ;

Di pasar tareem aku dapati ada 200+ orang Waliyullah (kekasih Allah swt),
Jika di pasar tempat yg sebegitu sudah 200+ orang wali apatah lagi jika yang berada di masjid-masjid?

Ketahuilah hanya Wali Allah sahaja dapat mengetahui siapa wali-wali.

Di pasar , apabila mendengar waktu azan terus mereka tutup kedai dan berlari pergi ke masjid.
Jika habis sahaja azan,
mereka masih belum ttup kedai,
mereka akan biarkan dah terus ke masjid tanpa merisaukan kedainya .

Bila tanya kenapa?

Katanya adakah dunia lagi penting dari Allah swt?

MASHAALLAH.

Di pasar itu Tiada perempuan di situ.
Mereka terjaga/terpelihara suci dirumah mereka atau di tempat belajarnya .
Dan laki-laki kebanyakkanya duduk di Masjid-masjid.
Masjid di tarem sungguh banyak.
Baru berape KM sudah ada masjid lagi.
Dan Masjid mereka penuh dengan orang.
Bahkan waktu solat tahajjud tengah malam pun ramai seperti solat jumaat.

Siapa yang datang ke Tarim pasti dan pasti tidak mahu pulang ke tanah air
Tareem kota Akhirat .
Yang mengingatkan kita pada AKHIRAT.
Di tareem kalian harus menjaga Hati.

Kenapa??

Pernah ada suatu ketika seorang kawan melihat pakcik tua yang sedang membersihkan haiwannya di pagi hari .
Lalu kawanku ini terdetik dalam hatinya 'haih tak g masjid ke pakcik ni, kan dah nak subuh'

pastu apabila lalu depan pakcik tu tiba2 pakcik ity tegurnya.
katanya "jaga hati kamu"

terus kawan nangis dlm hati dan istigfar.
sebab dia hanya cakap DALAM HATI sahaja tapi pakcik tu boleh tahu.

MasyaAllah kebanyakkan Penduduk di tareem itu mereka boleh tahu isi hati kita,
perbuatan kita dan lain2nya
Kerna mereka kebanyakkan nya Wali Allah swt
Nama pun KOTA SEJUTA WALI.

Banyak lagi kisah yang menarik di sana.

Semoga suatu hari nanti kita dapat jejakkan kaki ke sana. Amin Allahumma Amin.

Kredit: Si Wali Tunggal

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Kitab Suci Alqur'an. An-Nisaa : 59)

Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah (Al Qur'an) dan sunnah Rasulullah Saw. (HR. Muslim)

Hikmah Pengharaman Babi
oleh Syeikh Fauzi Muhammad Abu Zaid

Hal ini penting untuk diketahui, terutama oleh pemuda-pemuda kita yang sering pergi ke negara-negara Eropa dan Amerika, yang menjadikan daging babi sebagai makanan pokok dalam hidangan mereka.

Dalam kesempatan ini, saya sitir kembali kejadian yang berlangsung ketika Imam Muhammad Abduh mengunjungi Perancis.

Mereka bertanya kepadanya mengenai rahasia diharamkannya babi dalam Islam.

Mereka bertanya kepada Imam, "Kalian (umat Islam) mengatakan bahwa babi haram,

karena ia memakan sampah yang mengandung cacing pita, mikroba-mikroba dan bakteri-bakteri lainnya.

Hal itu sekarang ini sudah tidak ada. Karena babi diternak dalam peternakan modern,

dengan kebersihan terjamin, dan proses sterilisasi yang mencukupi.

Bagaimana mungkin babi-babi itu terjangkit cacing pita atau bakteri dan mikroba lainnya.?"

Imam Muhammad Abduh tidak langsung menjawab pertanyaan itu,

dan dengan kecerdikannya beliau meminta mereka untuk menghadirkan dua ekor ayam jantan beserta satu ayam betina, dan dua ekor babi jantan beserta satu babi betina.

Mengetahui hal itu, mereka bertanya, "Untuk apa semua ini?" Beliau menjawab, "Penuhi apa yang saya pinta, maka akan saya perlihatkan suatu rahasia."

Mereka memenuhi apa yang beliau pinta.

Kemudian beliau memerintahkan agar melepas dua ekor ayam jantan bersama satu ekor ayam betina dalam satu kandang.

Kedua ayam jantan itu berkelahi dan saling membunuh,

untuk mendapatkan ayam betina bagi dirinya sendiri,

hingga salah satu dari keduanya hampir tewas. Beliau lalu memerintahkan agar mengurung kedua ayam tersebut.

Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk melepas dua ekor babi jantan bersama dengan satu babi betina.

Kali ini mereka menyaksikan keanehan. Babi jantan yang satu membantu temannya sesama jantan untuk melaksanakan hajat seksualnya,

tanpa rasa cemburu, tanpa harga diri atau keinginan untuk menjaga babi betina dari temannya.

Selanjutnya beliau berkata, "Saudara-saudara, daging babi membunuh 'ghirah' orang yang memakannya.

Itulah yang terjadi pada kalian. Seorang lelaki dari kalian melihat isterinya bersama lelaki lain,

dan membiarkannya tanpa rasa cemburu, dan seorang bapak di antara kalian melihat anak perempuannya bersama lelaki asing,

dan kalian membiarkannya tanpa rasa cemburu, dan was-was, karena daging babi itu menularkan sifat-sifatnya pada orang yang memakannya."

Kemudian beliau memberikan contoh yang baik sekali dalam syariat Islam. Yaitu Islam mengharamkan beberapa jenis ternak dan unggas yang berkeliaran di sekitar kita,

yang memakan kotorannya sendiri. Syariah memerintahkan bagi orang yang ingin menyembelih ayam, bebek atau angsa yang memakan kotorannya sendiri agar mengurungnya selama tiga hari, memberinya makan dan memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh hewan itu. Hingga perutnya bersih dari kotoran-kotoran yang mengandung bakteri dan mikroba.

Karena penyakit ini akan berpindah kepada manusia, tanpa diketahui dan dirasakan oleh orang yang memakannya. Itulah hukum Allah, seperti itulah hikmah Allah.

Ilmu pengetahuan modern telah mengungkapkan banyak penyakit yang disebabkan mengkonsumsi daging babi.

Sebagian darinya disebutkan oleh Dr.Murad Hoffman, seorang Muslim Jerman, dalam bukunya "Pergolakan Pemikiran: Catatan Harian Muslim Jerman", halaman 130-131: "Memakan daging babi yang terjangkiti cacing babi tidak hanya berbahaya,

tetapi juga dapat menyebabkan meningkatnya kandungan kolestrol dan memperlambat proses penguraian protein dalam tubuh, yang mengakibatkan kemungkinan terserang kanker usus, iritasi kulit, eksim, dan rematik. Bukankah sudah kita ketahui, virus-virus influenza yang berbahaya hidup dan berkembang pada musim panas karena medium babi?"

Dr. Muhammad Abdul Khair, dalam bukunya Ijtihâdât fi at Tafsîr al penderita penyakit ini di negara-negara yang penduduknya memakan babi, meningkat secara drastis.

Terutama di negara-negara Eropa, dan Amerika, serta di negara-negara Asia (seperti Cina dan India).

Sementara di negara-negara Islam, persentasenya amat rendah, sekitar 1/1000.

Hasil penelitian ini dipublikasikan pada 1986, dalam Konferensi Tahunan Sedunia tentang Penyakit Alat Pencernaan, yang diadakan di Sao Paulo.

Kini kita tahu betapa besar hikmah Allah mengharamkan daging dan lemak babi.

Untuk diketahui bersama, pengharaman tersebut tidak hanya daging babi saja,

namun juga semua makanan yang diproses dengan lemak babi, seperti beberapa jenis permen dan coklat, juga beberapa jenis roti yang bagian atasnya disiram dengan lemak babi.

Kesimpulannya, semua hal yang menggunakan lemak hewan hendaknya diperhatikan sebelum disantap.

Kita tidak memakannya kecuali setelah yakin bahwa makanan itu tidak mengandung lemak atau minyak babi,

sehingga kita tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan terhadap Allah SWT, dan tidak terkena bahaya-bahaya yang melatarbelakangi Allah SWT mengharamkan daging dan lemak babi.

Sumber ::::: http://min-plus.blogspot.com/

Sumber utama: FB Putra Maulana Malik Ibrahim


PUJANGGA pernah mengatakan; di sebalik kejayaan seorang lelaki, pasti dibelakangnya berdiri seorang wanita.

“Aku takde wang, tak punya rumah, tak punya kereta, namun aku cuma ada cinta, mahukah kamu menjadi teman hidupku?” Jika kalimat ini terucap dari mulut seorang lelaki, mahukah kamu menerimanya? Ada seorang wanita, yang setiap hari bekerja keras demi menanggung sara hidup teman lelakinya selama 8 tahun. Ramai orang yang mengata dia perempuan yang bodoh, namun hubungan mereka berdua saat ini, malah membuat iri hati semua orang.

Wanita ini bernama Dee Devlin, teman lelakinya adalah seorang atlet pertahanan diri dunia, Conor Mcgregor. Sekarang, Conor adalah seorang bintang besar UFC (kejuaraan tinju dunia). Namun jika tidak ada 8 tahun yang lalu, ia mungkin tidak sebegini berjaya..

Aku punya roti, kamu cukup balas cintaku sahaja…

Mereka bedua hidup bersama 8 tahun lebih, Conor adalah seorang penganggur, mereka berdua tinggal dalam satu apartemen kos sederhana. Seluruh sara hidup mereka ditanggung oleh pendapatan Dee. Conor bercita-cita untuk menjadi juara dalam beladiri campuran. Demi mendukung cita-cita teman lelakinya itu, Dee setiap hari bekerja keras, bahkan hampr tanpa cuti, demi memberikan makanan dengan khasiat yang baik, serta membiayai kelas latihannya.

Meski dicerca banyak orang, namun hanya Dee yang paling mengerti impian teman lelakinya sendiri. Beban hidup yang berat, membuat Dee tak pernah memiliki wang lebih untuk bersenang lenang, namun Dee tak pernah mengeluh. Sebab ia yakin, suatu saat Conor akan berhasil!

Setiap kali, saat Conor kalah dalam pertandingan, Dee tak pernah memarahinya, ia selalu menghibur dan menguatkannya, “Conor, tak apa. Suatu hari nanti pasti boleh!”

Conor akhirnya semakin lama semakin banyak memenangi pertandingan, mengalahkan satu demi satu juara dunia. Ia menjadi juara di setiap pertandingan, membuat dirinya menjadi lawan yang paling disegani.

Sokongan dari segi mental dan fizikal teman wanitanyalah, yang dapat membuat Conor menjadi sehebat hari ini. Yang menariknya, Conor tidak pernah lupa akan jasa Dee, setiap kemenangan yang diraih, pasti akan dirayakan bersama dengan Dee.

Meski Dee sudah berkali-kali menyaksikan pertandingan Conor, namun hingga sekarang, Dee selalu memeluk Conor disetiap akhir pertandingannya.

Satu demi satu pertandingan dimenangkan, membuatnya menjadi jutawan, harga bagi setiap perlawanan beliau pun semakin lama semakin mahal, dan ratusan ribu peminat yang rela membeli tiket untuk menonton pertandingannya. Kini ia dapat membeli rumah besar, kereta mewah, dan segala apa yang beliau inginkan

Setiap kali perlawanan berakhir, Conor akan selalu membawa Dee untuk membeli belah. 8 tahun yang lalu, Dee sama sekali tak akan menikmati hal ini. Diam-diam membelikan hadiah untuk memberi kejutan pada Dee..

Membawa Dee ke tempat yang mewah. Membawanya menaiki kereta mewah dan jet pribadi, yang hanya boleh mereka angankan ketika menonton melalui TV dahulu.

Namun, Conor tetap paling suka di rumah bersama Dee, meminum kopi buatan Dee, memakan masakan yang selama 8 tahun beliau makan.

Sentiasa dalam dorongan selama 8 tahun dari Dee lah, yang mebuat Conor menjadi berjaya seperti hari ini. Kisah romantik moden ini sungguh membuat inspirasi semua orang!

Hubungan yang paling baik adalah, tak peduli susah ataupun senang, tetap sentiasa saling menyokong satu sama lain!

Sumber: fafaupSejarah titanicKISAH YANG DISENYAPKAN DI SEBALIK TRAGEDI TENGGELAMNYA KAPAL TITANIC

GALLERYMAY 2, 2017 ZULSEGAMATLEAVE A COMMENT

Inilah wajah mereka yang menghalang penubuhan Federal Reserve Bank of America yg ditubuhkan oleh Rothschild & Rockefeller. Penubuhan badan yang bakal menguasai kewangan dunia.

“They all perished”. Mati dalam kapal Titanic.

Naik turun kadar interest yang ditentukannya menentukan kedudukan kewangan dunia dan turun naik nilainya. Ia dikuasai oleh Rothschild.

Federal Reserve Bank of America adalah bank yg di tubuhkan oleh Rothchild menerusi agennya dan dgn menghalang penubuhan bank ini bermakna org itu menghalang plan dan agenda Rothchild utk menguasai amerika n seperti yg kita tau… siapa yg menentang akan di bunuh.

Harus diketahui tanda tangan perbuatan Dajal (signature) ada lah tiada siapa boleh kesan, akan banyak teori wujud, ramai akan jadi suspek. Itu ada lah Signature Dajal.

=================================ROTHSCHILD MERANCANG PEMBUNUHAN

Pada 14 April 1912, dunia telah dikejutkan dengan karamnya sebuah kapal penumpang terbesar pada zaman tersebut di mana tragedi tersebut telah membunuh kira-kira 1500 penumpang dan telah diklasifikasikan salah satu tragedi terburuk dalam sejarah dunia.

Mengikut fakta yang sedia kita maklum, punca karamnya TITANIC adalah disebabkan berlaku perlanggaran antara kapal tersebut dengan iceberg.

Dalam tempoh masa 2 jam selepas perlanggaran berlaku, kapal yang memuatkan ribuan orang kaya ternama itu, telah dilaporkan karam sepenuhnya.

Namun,terdapat satu fakta lain yang dikatakan bercanggah dengan fakta umum yang diwar-warkan sebelum ini.

(Kita sedia maklum bahawa sejarah dunia telah diputarbelit, kerana MEDIA dikuasai oleh Rothschild)

=================================

Sejarah titanicMengikut satu pendedahan oleh bekas ahli Illuminati yang dikeluarkan sebelum ini mendapati bahawa kapal titanic sebenarnya sengaja dikaramkan!

Ia telah dirancang dengan rapi dengan satu sebab utama.

Titanic sengaja dikaramkan atas alasan untuk membunuh 3 jutawan ternama Amerika pada waktu itu iaitu:

1) Isidor Straus – co-owner of Macy’s department store.

2) Benjamin Guggenheim – Ahli perniagaan Amerika dan pewaris lombong emas, perak dan tembaga.

3) John Jacob Astor IV – Ahli perniagaan Amerika, jutawan hartanah, pelabur, penulis, leftenan kolonel dalam perang Sepanyol-Amerika. Merupakan orang terkaya di dunia pada waktu itu.

================================

TUJUAN MEREKA DIBUNUH

Jadi,persoalannya,apa alasan untuk ketiga-tiga mereka ini perlu dibunuh???

Sebelum berlakunya tragedi tersebut,ketiga-tiga mereka ini merupakan ‘Duri Dalam Daging’ kepada institusi perbankan di Amerika pada waktu itu kerana menentang penubuhan Federal Reserve.

Penubuhan Federal Reserve telah dirancang oleh Rothschild, Rockefeller and J. P. Morgan.

Mereka merupakan orang terpenting dalam institusi perbankan dunia pada waktu itu. Federal Reserve membolehkan wang dicetak tanpa perlu bersandarkan kepada mana-mana sumber seperti emas.

Hal ini akan membuatkan hutang Amerika bertambah dan akhirnya keseluruhan negara tersebut akan dikuasai oleh Rothschild, Rockefeller and J. P. Morgan. Itu perancangan kasarnya.

Disebabkan hal ini, ketiga-tiga jutawan Amerika tersebut, Straus, Guggenheim & Jacob Astor mengambil tindakan menentang sekeras-kerasnya penubuhan Federal Reserve.

Selepas kematian ketiga-tiga jutawan tersebut (Straus, Guggenheim & Jacob Astor), Federal Reserve telah berjaya ditubuhkan tanpa sebarang sekatan pada 23 Disember 1913.

Titanic karam pada 14 April 1912, tarikh yang sama dengan pembunuhan Abraham Lincoln yang menolak Federal Reserve.

Tarikh ini sengaja dirancang oleh Rothschild kerana permainan ‘angka’ adalah agama Illuminati yang berkaitan dengan sihir.

Ini adalah konspirasi agung Rothschild seperti tragedi 9/11, MH370, MH17, etc.

Salah satu fakta logik yang perlu anda tahu adalah, J.P. Morgan sepatutnya turut menyertai pelayaran bersama Titanic namun telah menarik diri di saat akhir.

Adakah ia kebetulan???

Allahu’alam…
NASIHAT SITI KASIM BUAT ISLAMNASIHAT SITI KASIM BUAT ISLAM

1. Beberapa jam yang lalu, Menteri Komunikasi dan Multimedia baru sahaja meminta pihak BERNAMA memberikan penjelasan mengapa program bersama Siti Kasim dibatalkan. Ini barangkali bagi menjamin hak kebebasan bersuara.2. Siti Kasim telah banyak memberikan nasihat buat Islam dan umatnya. Berikut adalah antara perkara yang pernah direkodkan berhubung kenyataan Siti Kasim yang berkaitan tentang agama Islam:

3. “Tuhan terhasil dari getaran.” Pada 12 April 2017, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Asyraf Wajdi berkata pihak JAKIM akan memanggil Siti Kasim terhadap kenyataan beliau yang mengelirukan berhubung asal usul Tuhan.

Lihat: http://www.astroawani.com/berita-malaysia/tuhan-terhasil-melalui-tenaga-siti-kasim-akan-dipanggil-jakim-137756

4. “Ibadah Korban Perbuatan Tidak Bermoral.” Pada 1 September 2017, Siti Kasim melalui laman facebooknya mengeluarkan kenyataan bahawa Ibadah korban adalah perbuatan yang tidak bermoral. Kenyataan ini menyebabkan pihak Mufti Wilayah mengeluarkan kenyataan balas berhubung Ibadah korban ini.

Lihat: http://muftiwp.gov.my/ms/artikel/bayan-linnas/666-bayan-linnas-siri-ke-114-ibadah-korban-menjawab-dakwaan-siti-kassim

5. “Mimpi Nabi Ibrahim Bukan dari Allah.” Setelah dikritik banyak pihak, Siti Kasim pada 10 September 2017 mengeluarkan kenyataan balas dengan menafsirkan semula Surah Saffat ayat 102-105 yang berkaitan Ibadah korban. Menurut Siti Kasim tidak mungkin Allah mengeluarkan arahan kepada Nabi Ibrahim supaya membunuh anak sendiri. Yang mengarahkan kejahatan hanyalah syaitan.

Lihat: https://www.facebook.com/sitikasim/posts/10214308850777958

6. Siti Kasim juga mencadangkan agar JAKIM dibubarkan. Pada 1 Februari 2018, Siti Kasim mencadangkan supaya JAKIM dibubarkan.

Lihat: https://www.facebook.com/sitikasim/posts/10215551956494824

7. Sekiranya Jakim dikekalkan Siti Kasim mencadangkan supaya bantuan kepada Maahad Tahfiz dihentikan.

Lihat: http://www.malaysia-today.net/2018/06/01/jakim-must-stop-funding-tahfiz-schools-says-siti-kasim/

8. Begitulah antara nasihat Siti Kasim berhubung perkara yang melibatkan Islam dan umat Islam. Individu seperti inilah yang barangkali dikehendaki oleh masyarakat untuk muncul dikaca media bagi terus memberikan nasihat buat Islam.

Moga Allah memberikan hidayah buat kita semua.

Dr Ahmad Sanusi

Sumber:tv14.online
Biodata YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman


Yang Berhormat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman adalah merupakan Ahli Parlimen Muar dan Ketua Armada bagi Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Beliau adalah bekas Juara Debat Asia. Beliau merupakan bekas penuntut di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam jurusan Undang-undang.

Beliau telah dilahirkan pada 6 Disember 1992 di Pulai, Johor Bahru, Johor, Malaysia. Beliau pernah belajar di Maktab Tentera Diraja sebelum melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Semasa beliau menuntut di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, beliau telah bertanding dalam satu pertandingan debat peringkat Asia dan telah berjaya menjadi Juara Debat Asia.

Buat pertama kali dalam sejarah, beliau dicalon sebagai calon Ahli Parlimen bagi kawasan Muar serta memenangi undi terbanyak dalam Pilihanraya Umum ke14 (PRU14) sekaligus menjadi MP termuda dalam kerajaan baru Pakatan Harapan 2018.


TIMBA PENGALAMAN DI RMC

“Siapakah Syed Saddiq?” soal saya bernada santai. Dia memikirkan seketika, lantas menjawab, “Saya orang yang bangga menjadi anak Malaysia. Ini semua disebabkan semangat patriotisme telah dididik sejak bersekolah di Maktab Tentera Diraja (RMC). Setiap pelajar RMC akan ‘dibasuh’ supaya mencintai negara. Dan ternyata ia berjaya mengubah diri saya ke arah lebih baik.”

Sambung Syed Saddiq, “Saya berasal dari Johor Bahru dan baru habis jurusan Undang-Undang di Universiti Islam Antarabangsa (UIA). Dan kalau nak tahu, saya sangat kuat bekerja. Sama seperti ibu saya. Pada masa sama, saya melakukan lima kerja sambilan. Saya turut bergelar pensyarah sambilan dalam subjek pengucapan awam, penyelidik di Bait Al-Amanah dan pelatih debat untuk junior saya di UIA dan pasukan debat kebangsaan. Tapi sekarang, saya sedang memfokuskan terhadap pergerakan belia. Saya sedang giat menyertai mana-mana pergerakan atau organisasi berjuang secara aktif khusus isu-isu berkaitan belia. Dan tak lama lagi saya akan memperkenalkan landasan baru khusus golongan belia.”

Syed Saddiq memulakan alam persekolahan di Sekolah Kebangsaan Taman Perling, Johor Bahru dan kemudiannya meneruskan pengajian menengah di Maktab Sultan Abu Bakar (English College). “Saya bersekolah di sekolah sama dengan tempat ibu saya mengajar. Ibu saya bekerja sebagai guru Bahasa Inggeris di EC. Apa sahaja saya cuba lakukan di sekolah pasti akan diketahui ibu. Buat nakal sikit, pasti ibu tahu. Haha. Nak ada girlfriend pun susah!”

Setelah mendapat keputusan Peperiksaan Menengah Rendah (PMR), Syed Saddiq melanjutkan pengajian menengah di RMC. Biarpun terpaksa menempuh pelbagai bentuk cabaran sepanjang bersekolah di RMC, dia tetap menganggap pengalaman dua tahunnya di RMC antara paling bermakna dalam hidupnya. Ia juga telah mengubah dan membentuk dirinya hari ini.

“What have you learned there?” “Dua perkara! Menjadi lebih tabah dan mudah rasa simpati terhadap sesuatu perkara. Kalau you jumpa saya lima tahun lalu, I was a completely different person.” “Beza yang bagaimana?” “I was a bigot. Yes, a bigot. Boleh bayangkan tak? Saya tersangat malu dengan diri saya terdahulu. Boleh dikatakan dengan semua orang, saya akan mengecam, menyakat dan diskriminasi mereka tanpa mengira perasaan. Tapi setelah bersekolah di RMC, barulah saya berubah. Kerana di situ saya dapat berjumpa dengan pelbagai jenis orang yang datang dari latar belakang berlainan. Pelbagai ragam, perwatakan dan seksualiti orang pernah saya kenali. Lantas, ia mengubah cara saya memandang orang lain. Acceptance juga saya belajar di sekolah tersebut.”

Seperti mana diketahui, RMC adalah institusi pendidikan yang amat mementingkan disiplin. Yang biasa kedengaran, setiap pelajar akan dilatih seperti tentera. Mungkin mencabar bagi sesetengah daripada kita, tetapi tidak buat Syed Saddiq. Ceritanya, “Seawal jam 4.30 pagi saya perlu bangun dan melakukan persiapan untuk keesokan hari. Selepas tamat sesi belajar, kami akan menghadiri sesi latihan tentera sampai waktu petang pula. Setelah terbiasa dengan rutin tersebut, ia sedikit sebanyak mendidik saya agar menjadi orang lebih tabah juga sabar. Tak takut akan cabaran. Sehinggalah hari ini, saya sudah terbiasa tak tidur lebih daripada lima jam. Kalau terlebih, saya akan rasa rugi dan amat bersalah.”

Tambah Syed Saddiq, arwah datuknya banyak mempengaruhi minatnya terhadap bidang tentera. Dan cintanya terhadap bidang tentera telah pun dipupuk sejak kecil. “I love everything about the military. Saya gemar membaca majalah-majalah tentang ketenteraan seperti Parajurit dan Tempuh.”

PENDEBAT TERBAIK ASIA

Cerita Syed Saddiq lagi, banyak pengalaman menyeronokkan dialaminya sepanjang menceburi bidang perdebatan. Antaranya, dia berpeluang mengembara ke 25 negara juga menerima layanan kelas pertama daripada pihak-pihak tertentu. “Atas tuntutan debat, saya berpeluang mengembara ke serata dunia. Dari situlah saya belajar banyak benda baru melalui pendekatan budaya dan berkenalan dengan penduduk di sana. Tentang layanan pula, tiada satu pun aduan. Tetapi, saya taklah suka dilayan berlebih-lebih. Cukup sekadar biasa-biasa sahaja.”


Biodata YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman


Syed Saddiq, anak kedua dari empat beradik, mendapat anugerah pendebat terbaik Asia semasa mewakili UIA dalam Kejohanan Debat Bersatu Asia (UADC) di Bali, Mei lalu. Malah, pasukan debatnya juga menempatkan universiti Islam itu di tempat ke-10 daripada 440 pasukan semasa Kejohanan Debat Universiti Dunia (WUDC) ke-35. Tahun ini telah menandakan lima tahun Syed Saddiq berkecimpung dalam dunia perdebatan. Lebih membanggakan, Syed Saddiq turut pernah meraih anugerah Pendebat Terbaik (ESL) di kejohanan Australasia, Cambridge dan Oxford Inter-varsities pada 2012-2014.

“Apakah perbezaan Syed Saddiq sekarang berbanding waktu awal menceburi debat?” “Banyak bezanya. Kalau nak ceritakan pun malu. Hanya ibu sahaja pernah menonton rakaman video pertama kali saya berdebat. Pada ketika itu, nampak sangat saya kurang pengetahuan dan fakta-fakta penting. Jadi, bagi ‘menutup’ kelemahan itu, saya sampaikan hujah-hujah debat dengan penuh keyakinan. Saya gemar tonjolkan keyakinan. Itulah cara saya!” Tanpa disangkal lagi, nama Syed Saddiq melonjak naik lebih-lebih lagi setelah dia dianugerahi gelaran pendebat terbaik sebanyak tiga kali. Dan secara tak langsung, ia menjadi batu loncatan buat Syed Saddiq dikenali ramai.

“How do you feel now?” “Amat terharu. Terutamanya setalah saya meraih trofi Pendebat Terbaik Asia kali ketiga. Kerana dengan anugerah tersebut, tidak ada sesiapa lagi boleh memperkecilkan nama Malaysia. Atau mengatakan Malaysia itu lemah. Tapi tahun ini adalah tahun terakhir saya boleh mewakili UIA. Kerana Jun nanti saya akan habis belajar. Walau bagaimanapun, komuniti perdebatan antarabangsa telah menghubungi saya dan menawarkan posisi ketua juri di perlawanan debat akan datang. Dan ini bererti saya akan berhenti berdebat. Now I’m running the global debate scene. This is even better! Adanya anak Malaysia yang menggerakkan arena debat bertaraf antarabangsa. Pada saya, ia sangat membanggakan. Selepas perlantikan itu, saya akan ke Belanda dan beberapa negara lain untuk menghadiri perlawanan debat.”

“Jadi, apakah ciri-ciri pendebat terbaik?” Syed Saddiq berpendapat, “It’s more about passion. Orang lain sering berpendapat sekiranya nak menyertai dunia perdebatan, mestilah fasih bertutur dan bijak. Tapi saya sebaliknya. Pada awal menceburi bidang debat, saya tidak fasih bertutur, cuma punya minat amat mendalam juga bersungguh-sungguh. Saya akan berlatih debat setiap hari bagi mempertajamkan skil debat. To the point, orang ingat saya gila sebab terlalu taasub! Sejak dahulu sehinggalah hari ini, saya akan cuba cari peluang berlatih debat seperti berdebat di depan cermin. Jikalau tersangkut dalam kesesakan lalu lintas pun, saya akan mendengar audiobook seperti The Economist dan BBC. Melalui teknik itu, mendapat pelbagai informasi baru. Lagipun, saya tak suka membazir masa. Minat ini seiring dengan pesanan ibu saya – ‘Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan’. Percayalah, ahli debat tidak dilahirkan berbakat semula jadi.”

Selain rajin mendapatkan fakta-fakta baru, Syed Saddiq turut menekankan bahawa persediaan awal juga aspek terpenting menjadi pendebat terbaik. Katanya, tak kira penat atau malas, melakukan kajian tentang sesuatu topik itu amat penting.
“Persiapan tak boleh last minute. Sekurang-kurangnya perlu sebulan lebih awal. Inilah yang selalu saya pesankan kepada junior debat saya. Jangan jadikan debat sekadar hobi, ia mestilah bertindak sebahagian daripada hidup anda. Sebab itulah, perlu berlatih setiap hari.”

Menurut Syed Saddiq, biarpun dia telah dianugerahi pelbagai gelaran dan anugerah besar, ia tidak bermakna dia perlu berlagak sombong. Merendah diri itu perlu dikuasai. “Saya masih kekal dengan saya seperti yang dulu, cuma lebih baik dari segi pemikiran dan pembawaan diri. Tapi jangan tak tahu, dunia perdebatan bisa membawa seseorang itu ke arah tak diingini. The dark side. Sebab apa, sekiranya seseorang pendebat itu telah lama berdebat dan banyak memenangi anugerah, ia ada kemungkinan cenderung ke arah tidak baik. Contohnya, akan mengubah diri menjadi bodoh sombong, angkuh, pemarah, tak boleh konfrontasi dengan orang lain dan sebagainya. Inilah yang saya tak mahu. Kena selalu ingat, debat bukan menghancurkan diri anda, sepatutnya mematangkan, mendewasakan dan menambahkan pengetahuan. Kalau tak tahu kawal diri atau kurang berjaga-jaga, ia bisa membinasakan diri anda. Trust me. You really don’t want to go to the dark side.” “Sampai begitu sekali ya?” “Benar. Terkadang-kadang perkara tak dijangka akan terjadi kepada diri anda disebabkan perdebatan. Seperti saya, saya akan sentiasa cuba kawal diri. Akan meminta kawan-kawan rapat menegur saya, sekiranya ada yang tak kena,” ujar Syed Saddiq lagi.

BERANI BERSUARA

Sepanjang berbual dengan Syed Saddiq, saya tak nampak dia seperti pelajar berumur 23 tahun yang biasa. Dia matang dan senang sekali diajak berbual juga bersungguh-sungguh meluahkan butir kata. Dalam perbualan kami, Syed Saddiq ada menyentuh tentang bangganya dia menjadi warga Malaysia. Tapi mengapa? “Mengapa sekarang Syed dilihat lebih gemar mengambil tahu tentang isu semasa di Malaysia berbanding dahulu?” Lantas Syed Saddiq meluahkan, “Sebab saya sedari saya adalah rakyat Malaysia. Bukan apa, sebelum ini saya terlalu sibuk berdebat tentang isu-isu di negara orang, tapi hal negara sendiri saya kurang ambil tahu. Dan pada saya, ia tiada makna sekiranya di negara sendiri pun saya tak ambil peduli.”

“Mungkin ada sebab tertentu? Alasan lebih peribadi?” tanya saya lagi. “Disebabkan selalu mengembara ke luar negara juga menjadi salah satu faktor utama. Misalnya, baru-baru ini saya ke Amerika dan berkesempatan melawat White House. Pelbagai reaksi saya tonjolkan kala melawat White House. Dan rasa sangat kagum dapat mendekatinya. Oleh itu, ia membuatkan saya terfikir, saya juga mahukan warga Amerika datang ke Malaysia dan melihat bangunan-bangunan ikonik di Malaysia dan mempunyai reaksi sama seperti saya. Saya mahu mereka kagum dengan Malaysia. Mungkin taklah sekarang, tapi 10 atau 20 tahun akan datang? I want people to know Malaysia!”


Sumber: glamlelaki.my,  Wikipedia
Harta Mewah DS Najib dan Rosmah


Gambar Tular Konon Harta Mewah Najib Disahkan Palsu


FITNAH… Tindakan netizen pro-Pakatan Harapan (PH) biadab menularkan gambar palsu konon harta mewah milik Datuk Seri Najib Tun Razak dirampas polis akhirnya ‘memakan’ diri sendiri!

Malah beberapa foto yang tular menunjukkan pelbagai jam tangan, beg tangan mewah, jongkong emas dan sejumlah wang tunai yang kononnya berjaya disita dari kediaman bekas perdana menteri itu kini disahkan adalah jelas palsu.Carian pantas menerusi laman sesawang Google Images mendedahkan beberapa imej yang tular itu adalah gambar stok daripada pelbagai sumber di luar negara, sekali gus membuktikan kempen fitnah netizen terbabit masih aktif.

Antaranya foto menunjukkan kotak mengandungi enam utas jam tangan Rolex bersalut emas dikongsi dari laman sosial Pinterest, manakala gambar bagasi dipenuhi wang adalah dari kes rompakan di Amerika Syarikat pada 2016.

Sementara itu foto yang paling banyak disebarkan netizen anti-Barisan Nasional (BN) tersebut memaparkan 27 beg tangan jenama Hermes Birkin pelbagai warna yang dibentangkan dengan kemas seperti di atas lantai ruang tamu.

Gambar itu sebelum ini dikongsi laman Facebook Sarawak Report yang mengatakan ia foto yang tidak disahkan tetapi mendakwa beg berkenaan kononnya milik Datin Seri Rosmah Mansor yang dianggarkan bernilai RM20 juta.

Bagaimanapun pada Sabtu lalu, premis barangan mewah dan berpangkalan di Singapura itu, Shopfirstluxury tampil menjelaskan bahawa gambar berkenaan sebenarnya dimuat turun tanpa izin dari sebuah bilik pameran mereka.Harta mewah ds najib dan rosmah“Jika ada sesiapa menerima penyiaran ini (gambar tular), sila jangan sebarkan lagi dengan sengaja menggunakan gambar ini untuk tujuan peribadi tertentu,” tulis pentadbir Shopfirstluxury menerusi laman sosial rasmi Instagram.

“Dalam era maklumat serba pantas ini, mari kita menjadi pembaca berita yang lebih bertanggungjawab serta berfikir dua kali sebelum kongsi dengan rakan dan ahli keluarga anda,” tambah kenyataan premis produk mewah tersebut.

Untuk rekod, pihak polis melakukan pemeriksaan di enam lokasi yang konon dikaitkan dengan Najib dalam siasatan mereka terhadap skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) sejak malam pertama Ramadan pada minggu lalu.

Polis pada 18 Mei, dilaporkan merampas 284 kotak berisi beg tangan dan jam tangan berjenama, barang kemas dan wang tunai dalam pelbagai mata wang hasil serbuan tiga kondominium di Pavilion Residences di Kuala Lumpur.

Harta mewah ds najib dan rosmah


Terdapat gambar menunjukkan anggota polis gigih mengangkut kotak berwarna oren mengandungi beg tangan berjenama yang disita itu, tetapi tidak mengeluarkan sebarang kenyataan mengesahkan apakah barangan tersebut.

Ia sekali gus cetus spekulasi dalam kalangan netizen kerana kotak itu jelas tertera nama ‘Datin Cindy’ dan ada juga menyifatkan rampasan tersebut tidak profesional atau kes kena-mengena 1MDB.

Sumber :Agensi/Mynewshub.cc/HAA

Biodata Yb Rina Harun

Biodata Yb Rina Harun

Dilantik sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar dalam kabenit baru Kerajaan Pakatan Harapan pada 18 Mei 2018.Sumber : fecabook Rina Harun


Biodata YB Mohamad Sabu @ Mat Sabu Menteri PertahananTuan Hj Mohamad Sabu, atau lebih mesra dengan panggilan Mat Sabu di kalangan rakan-rakan yang rapat, satu nama yang popular dalam arena politik tanahair, dan dia mempunyai keistimewaan sendiri di kalangan peminat politik. Beliau seorang tokoh yang sederhana, hidupnya sederhana, sikapnya sederhana, dan profil politiknya juga sederhana.

Beliau dilahirkan pada 14 Oktober 1954 di Tasek Gelugor, Pulau Pinang dan bersekolah di Pulau Pinang sebelum menyambung pelajaran jurusan pemakanan di ITM. Beliau merupakan seorang ahli politik yang kental dan berpengalaman, pernah menjawat jawatan sebagai Naib Ketua Pemuda dan Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat, AJK PAS Pusat, Naib Presiden dan juga jawatan terakhir sebagai Timbalan Presiden PAS.

Beliau aktif bersama ABIM bermula 1975, sebelum menyertai PAS pada 1981. Dia menyertai PAS setelah PAS kalah di Kelantan tahun 1978. Waktu itu, PAS berada dalam keadaan yang sangat lemah. Waktu PAS dalam keadaan yang lemah itulah, Mat Sabu menyertai PAS. Dia bukan menyertai PAS ketika PAS kuat. Dia menyertai PAS setelah PAS baru saja hilang kuasa kerajaan negeri di Kelantan. Dia mempunya visi untuk menguatkan PAS dan mengembalikan PAS ke arus perdana politik tanahair.

Beliau bertanding dalam Pilihan Raya Umum Malaysia 1982 di Dun Penanti dan Parlimen Kepala Batas, tetapi tewas. Sekali lagi tewas kepada rakan ABIM nya, Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen Permatang Pauh dalam Pilihan Raya Umum Malaysia 1986.

Hj Mohamad Sabu pernah menjadi Ahli Parlimen selama 3 penggal, bermula di Nilam Puri, Kelantan (P22) dari tahun 1990 sehingga 1995. Kemudian di Kubang Kerian, Kelantan (P24) dari tahun 1995 sehingga 1999, dan di Kuala Kedah,Kedah (P010) pada tahun 1999 sehingga 2004.

Dalam Pilihan Raya Umum Malaysia 2004 beliau kalah di parlimen Kuala Kedah,Kedah (P010), dalam pada ketika Barisan Alternatif mengalami keretakan dan kemudiannya tewas lagi di Kuala Terengganu, Terengganu (P036) dalam Pilihan Raya Umum Malaysia 2008 kepada Timbalan Menteri Pelajaran, Datuk Razali Ismail. Pada Pilihan Raya Umum Malaysia 2013 beliau telah kalah sekali lagi kepada calon Barisan Nasional di kerusi Parlimen Pendang, Kedah (P011). Kekalahan atau kemenangan tidak menjadi penghalang atau alasan, beliau untuk terus aktif dalam bidang politik.

Hj Mohamad Sabu merupakan salah seorang daripada pemimpin parti politik yang telah dua kali ditahan di bawah akta ISA semasa beliau menjadi aktivis Dewan Pemuda PAS Pusat. Penahanan pertama berlaku pada tahun 1984 sehingga 1986 di atas tuduhan terlibat dalam gerakan pelampau. Selepas menghadapi penderaan siasatan selama 60 hari, beliau telah dibuang daerah ke Kuala Pilah, Negeri Sembilan dengan pergerakan terhad selama dua tahun.

Penahanan kali kedua berlaku pada tahun 1987 sehingga tahun 1989. Beliau ditahan bersama ramai anggota pembangkang dari PAS dan DAP di bawah Operasi Lalang. Semasa dalam tahanan beliau berkenalan dengan YAB Lim Guan Eng kini menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Bagi Hj Mohamad Sabu ketegangan politik Malaysia ketika itu berpunca dari kemarakan api perkauman di antara MCA yang melibatkan Tan Sri Lee Kim Sai dan Pemuda UMNO yang melibatkan Datuk Seri Najib Razak kini adalah Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhammad Mohd Taib, Menteri Besar Selangor ketika itu berhubung isu tuntutan Timbalan Perdana Menteri yang dimainkan oleh MCA.

Penyertaan beliau di dalam politik dibuat bukan kepalang. Merengkok dalam ISA dan dibuang daerah, ditangkap puluhan kali dan didakwa atas pelbagai tuduhan serta mengalami kecederaan semasa demonstrasi (kakinya dilanggar oleh kenderaan pihak berkuasa)ketika demontrasi BERSIH 2.0.

Perhimpunan BERSIH 1.0 yang berlangsung pada 10 November 2007, beliau merupakan Pengerusi Gerakan Mobilisasi dan Demokrasi dan Komander Himpunan Gabungan Pilihan Raya Adil dan Bersih (BERSIH). Kemudiannya memimpin BERSIH 2.0, BERSIH 3.0, Himpunan Kebangkitan Rakyat (HKR), Himpunan Tolak GST dan banyak lagi.

Itulah sikap beliau, ketika masih dalam ABIM, beliau berikan 100% komitmen pada ABIM. Ketika beliau bersama PAS, dia berikan seluruh hidupnya dan kesetiaannya kepada perjuangan PAS. Dia bukan jenis manusia mencari kepentingan. Bukan jenis manusia kepalang tanggung. Dia tidak pandai berpura-pura. Ibarat kata Datuk Zaid Ibrahim, "In Mat Sabu, what you see is what you get. There is nothing artificial about him". Dalam kata lain, dia punya sosok peribadi yang "transparen".

Pada 21 Ogos 2011 semasa satu ceramah di Tasek Gelugor, Pulau Pinang, Hj Mohamad Sabu mengeluarkan satu kenyataan kontroversi dengan mengatakan Muhammad Indera semasa Peristiwa Bukit Kepong 1950 yang selayaknya digelar "hero negara" dan bukannya anggota polis di bawah British ketika itu yang berjuang mempertahankan balai polis Bukit Kepong, Ini adalah kerana kesemua anggota polis semasa serangan tersebut sebagai "pegawai British" manakala askar di bawah pimpinan Mat Indera pula dianggap "hero negara sebenar" memandangkan mereka "menentang British". Walau bagaimanapun, Parti Islam Se-Malaysia (PAS) menafikan segala tuduhan tersebut serta mempertahankan kenyataan dan dakwaan Mohamad Sabu atas alasan sama pada ketika itu.

Pada 20 September 2011, pagar rumahnya di Shah Alam disimbah dengan minyak tanah dan dibakar. Pada 21 September 2011, beliau didakwa mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan di Mahkamah Sesyen Butterworth kerana memburukkan imej polis dan keluarga mereka dalam ceramah di Padang Menora pada 21 Ogos 2011.Peguam Mohamed Hanipa Maidin menyatakan HjMohamad Sabu dibebaskan dengan jaminan RM15,000 sehingga hari perbicaraan.Jika sabit kesalahan, beliau boleh dipenjarakan sehingga dua tahun, atau didenda atau kedua-duanya sekali. Keputusan mahkamah pada 8 Julai 2015 telah membebaskan Hj Mohamad Sabu dengan keputusan tiada prima facie.

Krisis dalaman PAS membawa titik baru dalam hidupnya. Beliau sering menekankan tentang kepentingan "Manhaj Muwajjahah Silmiyyah", iaitu menentang keganasan, menentang sekterianisma, menentang ta'sub buta, menentang kepura-puraan atas nama agama, menentang rasuah, tentang peri pentingnya amanah, ketelusan, dan urus tadbir yang baik.

Beliau berkata dalam satu taklimatnya, "dalam ruang demokrasi kita perlu berjuang dengan tangan kosong (tanpa senjata). Ini sangat penting. Apabila kita mula pegang senjata, kita hilang legitimasi dalam perjuangan kita". Beliau mahu Islam dibawa ke dalam masyarakat secara inklusif, progresif dan penuh kepedulian terhadap derita rakyat.

Tetapi, idealisma ini semakin terpinggir dalam parti yang dianggotainya selama beberapa dekad. Bukan sahaja idealisma ini terpinggir, malah tokoh-tokoh pimpinan parti yang bersama membawa dan menyokong idealisma ini juga tersisih, digugurkan secara "en-bloc".

Hj Mohamad Sabu mengaku dia tidak pandai bergaduh dan bertengkar sesama rakan dalam parti yang sama. Baginya, kalau dirinya dan idealisma yang diyakini sudah tidak ada tempat lagi dalam parti yang dianggotainya maka jalan penyelesaian terbaik ialah membuka wadah baru untuk memastikan mesej "Islam Rahmatan Lil Aalamin" dalam bentuknya yang amanah, progresif, peduli dan inklusif terus dapat di bawa ke dalam masyarakat. Ini adalah pilihan paling jujur yang beliau boleh lakukan. Pasti ada kebaikan dan keburukan ke atas pilihan ini. Tapi, manusia mesti membuat pilihan bila tiba masanya untuk membuat pilihan. Manusia yang jujur akan membuat pilihan yang jujur, walaupun amat sukar.

Kecaman demi kecaman ke atas beliau tidak beliau pedulikan. Pelbagai provokasi dibuat. Beliau langsung tidak menjawab kecaman tersebut. Beliau sangat fokus untuk memposisi wadah baru ini dalam arus perdana politik tanahair. Dia mahu idealisma yang selama ini diperjuangkan terus dapat dikembangkan.

Biodata YB Mohamad Sabu @ Mat Sabu Menteri Pertahanan


Pada 16 September 2015, secara rasminya Parti Amanah Negara (AMANAH) telah dilancarkan dan beliau telah dilantik menjadi Presidennya, serta pimpinan yang terkeluar dari Parti PAS telah bersamanya untuk merealisasikan halatuju VISI dan MISI mereka.

Allah Maha Adil. Manusia seperti beliau ini ada penolong-penolongnya yang sanggup sama-sama membantu beliau disaat susah mahupun senang. Beliau tidak menjadi manusia terbuang begitu saja. Beliau dikutip dan digilap untuk terus bercahaya. Permata kecil ini masih ada nilainya untuk kita dan masih ada peranannya untuk agama dan negara. Dia telah membuktikan dirinya adalah pejuang yang teguh dengan prinsip dan sanggup berhadapan dengan apa jua cabaran untuk mengangkat apa yang diyakininya dan tidak takut menempuh jalan sukar.

Dilantik sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet baru Kerajaan Pakatan Harapan pada 12 Mei 2018 dan mengangkat sumpah pada 21 Mei 2018 di Istana Negara.


Sumber: http://mohamadsabu.com/
Dr Mazslee Malik Menteri Pendidikan


Maszlee Malik dilahirkan pada tahun 1974 dan membesar di Johor Baharu. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Temenggong Abdul Rahman (STAR) (2) dan kemudiannya ke Maktab Sultan Abu Bakar (English College). Pada tahun 1989 beliau telah memilih untuk menceburkan diri di dalam pendidikan Islam dan telah menyertai Madrasah al-Quran Waddin dan kemudiannya ke Maahad Johor.

Setelah itu permusafiran ilmunya dilanjutkan ke Jordan sehingga berjaya mendapatkan ijazah sarjana muda dari Universiti Al al-Bayt, Jordan dan kemudiannya meneruskan pengajian peringkat ijazah sarjana dari Universiti Malaya. Kedua-duanya di dalam bidang Fiqh dan Usul al-Fiqh.

Maszlee Malik telah melanjutkan pelajaran di School of Goverments and International Affairs (SGIA) di University of Durham para tahun 2007 dan mendapatkan ijazah kedoktoran di dalam bidang Good Governance pada tahun 2011.

Kini Maszlee Malik merupakan pensyarah kanan di Jabatan Fiqh dan Usul al-Fiqh di Kuliyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, di mana beliau telah berkhidmat di sana semenjak tahun 2000.


Maszlee Malik juga merupakan ahli Multaqa Asatizah dan Du'at (MURSHID), ahli Dewan Perwakilan Nasional Pertubuhan IKRAM Malaysia, dan penasihat ahli lembaga kepada beberapa NGO dan badan pendidikan seperti Teaching for the Needs (TFTN), Pusat Pendidikan Downsyndrome Orkids (ORKIDS), Pertubuhan Darul Fitrah, IDEAS Autism Centre, Lembaga Pusat Pendidikan al-Amin dan juga penaung kepada kelab penyokong kelab bolasepak Manchester City Malaysia.

Di media pula, Maszlee lebih dikenali sebagai moderator debat dan wacana politik dan juga penganalisis politik Timur Tengah, pemikiran politik Islam dan juga gerakan Islam kontemporari.Dilantik menjadi Menteri Pendidikan dalam kabinet baru Kerajaan Pakatan Harapan pada 18 Mei 2018 dan mengangkat sumpah  pada 21 Mei 2018 di Istana Negara ketika berusia 44 tahun.

Mazslee MalikSumber: https://www.goodreads.com/author/show/2761910.Maszlee_Malik
DS Rosmah Mansur Menjawab Fitnah


FRIDAY, MAY 18, 2018

DS Rosmah Mansur Menjawab Fitnah.

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENYAYANG SESUNGGUHNYA FITNAH ITU LEBIH DAHSYAT DARIPADA MEMBUNUH. GEJALANYA AMAT MENAKUTKAN, LAGI MEROSAKKAN.

Pembaca yang amat dikasihi; Tibalah masanya saya sebagai seorang insan, dengan rendah hati ingin menjawab segala fitnah dan tohmahan yang telah dihamburkan kepada saya selama ini.
Adalah wajar untuk saya membersihkan nama saya, maruah suami tercinta dan seterusnya kepimpinan negara agar fitnah ini tidak terus terpalit hingga menyebabkan saudara saudari tersalah anggap.

Alhamdulillah, anak-anak boleh terima walaupun ada ketikanya mereka sedih dengan fitnah yang keterlaluan. Anak-anak saya cuba melihat kebaikan dan kemurniaan majoriti masyarakat, bukan minoriti yang sentiasa ada tanggapan negatif.

Apabila saya bertemu dengan pelajar-pelajar Malaysia di luar negara dan bersoal-jawab tentang fitnah-fitnah tersebut, mereka boleh menerima penjelasan daripada saya.

Penjelasan secara ‘face to face’ itu sangat berkesan. Cuma, mereka hairan, terkejut dan bertanya mengapa tidak ada orang jawab bagi pihak saya. Saya mana ada pegawai, saya isteri Perdana Menteri bukan Perdana Menteri.

Justeru, saya akan memberikan sendiri jawapan setiap persoalan yang timbul supaya masyarakat dapat menilai kebenarannya. Sikap mendiamkan diri dalam hal ini umpama ‘membunuh diri sendiri’

Pertama:
Isu pembunuhan Altantuya Shaariibuu,
19 Oktober 2006

Saya difitnah telah bersama membunuh mendiang pada tarikh kejadian. Nauzubillah. Bagaimana saya mahu membunuh orang sedangkan cicak jatuh di depan mata pun saya melompat lari. Saya juga takut gelap. Apa lagi saya nak mendaki bukit di tempat yang dikatakan menjadi lokasi pembunuhan itu.
Tidak ada daya upaya saya berbuat begitu Pada tarikh itu juga saya dan Leftenan Kolonel Norhayati Hassan berada di dalam Majlis Berbuka Puasa Dan Penyampaian Bantuan Hari Raya Kepada Anak-Anak Yatim Persatuan Kebajikan Anak-Anak Yatim Islam Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Apabila saya difitnah dan media menyiarkannya, saya tidak diberikan kekebalan. Mungkin ramai orang yang tidak tahu bahawa saya disoal siasat di Bukit Aman selama enam jam gara-gara fitnah itu.

Kedua:
Cincin berlian berharga RM24 Juta

Saya berani bersumpah, cincin itu tidak ada di tangan saya. Memang cincin itu masuk (melalui kastam) untuk dilihat oleh Maira Nazarbayev yang pada ketika itu berada di rumah saya bagi persiapan majlis pertunangan anaknya dengan anak saya. Beliau adalah ‘regular customer’ kepada jewelry Jacob & Co.
Perkara ini telah diterangkan secara lebih lanjut oleh Director of Fine Jewelry Jacob & Co., Philip Nassimi. Berlian berwarna biru kelabu seberat 30.11 karat itu telah dihantar pada 15 April 2011 melalui syarikat penghantaran Malca Amit, New York menggunakan penerbangan House Airway, no bil: 1488134 dari ibu pejabat Jacob & Co. di New York ke Kuala Lumpur, Malaysia. Ia sampai pada 16 April 2011.
Setelah dilihat oleh Maira, cincin tersebut dipulangkan dan keluar dari Malaysia melalui pelabuhan Singapura pada 20 April 2011. Ia diuruskan oleh Malca Amit Malaysia dan Singapura. Ia telah dikembalikan ke ibu pejabat Jacob & Co. di New York pada 13 Mei 2011
(Rafizi sewaktu disaman dimahkamah mengaku dia hanya bergurau isu cincin tersebut)

Ketiga:
Berjoli di luar negara

Kebanyakan lawatan saya ke luar negara kerana mengiringi suami menjalankan tugas. Selain itu, saya juga menerima jemputan untuk menyampaikan ucapan oleh negara yang berminat untuk berkongsi apa yang Malaysia lakukan.Memang kebanyakan negara yang saya dekati ialah negara Dunia Ketiga dan Timur Tengah. Ini kerana negara-negara inilah yang memerlukan pendekatan yang saya katakan tadi. Negara-negara lain seperti Amerika Syarikat, Britain, Perancis, Jepun dan Korea sudah maju dan kaya. Jika mahu berbakti, sudah tentu kita mendekati masyarakat atau negara yang memerlukan idea kita. Kita mahu buat kerja, bukan glamour.Saya pernah dijemput memberi ucaptama pada Persidangan Antarabangsa Pertama Mengenai Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Dalam Pendidikan Ke12 di Riyadh tahun 2011. Saya juga menyaksikan Memorandum Persefahaman (MoU) Antara Akademi Permata Insan, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan Saudi Arabian Islamic Foundation for Giftedness and Creativity (Mawhiba). Bagi saya ini adalah pengiktirafan terhadap wanita Islam yang mempunyai pandangan sederhana tetapi moden dan pada masa yang sama tidak melanggar adab kesopanan wanita Timur. Untuk seorang wanita diterima di kalangan pemimpin-pemimpin dunia lelaki terutamnya di Timur Tengah bukanlah sesuatu yang mudah. Apatah lagi mereka sering memandang rendah kepada wanita. Apabila wanita Islam mempunyai buah fikiran yang boleh dikongsi bersama dan buah fikiran itu sememangnya untuk manfaat rakyat maka mereka memberi penghargaan dengan cara menjemput kita ke negara mereka untuk menyampaikan ucapan. Masakan saya sempat untuk berjoli?
Lagipun, saya tidak minat berjoli.

Keempat:
Pembaziran Projek Permata

Sejarah membuktikan bangsa yang tiada pendidikan akan terus ditindas. Saya percaya orang yang mempunyai pendidikan akan lebih berjaya. Sebagai anak bekas guru, saya faham tentang bagaimana pendidikan berfungsi untuk membentuk keperibadian manusia. Pendidikan harus bermula daripada awal. Justeru, saya mencadangkan penubuhan Permata.Ini idea baru. Tidak apalah, kalau idea baru memang agak sukar diterima oleh semua orang kerana mereka tidak memahami apa sebernarnya yang ingin kita sampaikan.Satu lagi masalah ialah sikap penyokong politik yang taksub, kita yang tidak dapat membezakan kerja kemasyarakatan dengan politik. Semuanya mereka satukan. Agak malang apabila kerja-kerja kemasyarakatan seperti Permata dijadikan motif politik.Saya tidak faham mengapa orang mempertikaikan tentang Permata sedangkan program tersebut adalah untuk kebaikan generasi akan datang. Ada yang marah-marah apabila kerajaan mengumumkan bajet yang besar untuk Permata sedangkan tidak ada satu sen pun duit itu masuk ke poket saya.

Kelima:
Bergaya dengan perhiasan mewah

Seperti kebanyakan isteri pemimpin, saya juga mengiringi suami ke beberapa negara kerana urusan negara. Ada juga yang menjemput saya atas kapasiti sebagai isteri Perdana Menteri. Mereka mahu saya memberi ucaptama tentang pengalaman masyarakat Malaysia terutama yang berkaitan wanita dan pendidikan awal kanak-kanak. Apabila saya ke negara tersebut, mereka menyambut kami dengan mesra sebagaimana kita melayan mereka apabila mereka ke negara kita. Itulah adab sopan melayan tetamu. Sebagai meraikan kehadiran tetamu, kebiasaannya mereka memberikan cenderamata sebagai kenang-kenangan. Antara cenderamata tersebut termasuklah cincin, jam, perhiasan diri dan sebagainya. Ada yang diberi itu mahal harganya dan ditempah khas. Apabila orang memberi kita sesuatu, sudah tentu tidak manis untuk menolaknya. Kita mesti menjaga hati mereka apatah lagi kita adalah tetamu. Bagaimana perasaan kita apabila pemberian kita ditolak orang lain?
Tentu kita akan tertanya-tanya dengan pelbagai soalan dan merasa kecil hati. Dan, apabila telah diberi, saya pun memakainya. Tak kan nak simpan saja dalam peti besi sedangkan barang-barang yang diberikan itu dengan ikhlas, cantik dan sesuai untuk digunakan. Adalah satu pembaziran jika ia di simpan ‘kaku’ dalam kotak simpanan. Saya sedar ramai mata yang memerhati setiap apa yang saya lakukan dan setiap apa yang saya pakai. Itu hak mereka. Saya tidak boleh menghalang. Tetapi, malangnya mereka ini bukan saja memerhati malah memfitnah saya dengan perkara-perkara yang tidak masuk akal. Pendek kata, saya tidak mampu memuaskan hati setiap orang. Yang penting, saya percaya pada apa yang saya lakukan

Keenam:
Isu ‘First Lady’

Bagi saya gelaran First Lady tidak menimbulkan sebarang masalah. Misalnya dalam penganjuran Sidang Kemuncak Wanita Pertama, peserta yang dijemput adalah isteri-isteri kepada Presiden, Perdana Menteri atau apa saja gelaran yang diberi kepada pemimpin tertinggi (yang menguruskan pentadbiran negara). Mereka adalah First Lady atau Wanita Pertama dalam konteks suami yang diberi tanggungjawab serta dipilih rakyat untuk mentadbir Negara. Saya tidak fikir ia sesuatu yang perlu dipertikaikan. Kita di Malaysia ada institusi Diraja sebagai ketua negara iaitu yang di-Pertuan Agong manakala ketua kerajaan ialah Perdana Menteri. Mirip British yang mana Queen adalah ketua negara manakala Perdana Menteri adalah ketua kerajaan yang dipilih melalui pilihan raya. Bagi sesetengah negara seperti Amerika dan Perancis, ketua kerajaan dan negara adalah Presiden, maka isteri Presiden adalah Wanita Pertama. Sekiranya kita menggelar Permaisuri Agong sebagai First Lady atau Wanita Pertama bererti kita telah ‘downgrade’ status baginda. Kedudukan baginda permaisuri adalah yang kedua selepas Yang Dipertuan Agong. Ini satu kedudukan khas yang diiktiraf dalam perlembagaan kita. Saya rasa dalam soal ini ramai yang faham. Cuma mungkin ada sesetengah yang sengaja mempertikaikan dan cuba menjadikan ia sebagai isu.

Ketujuh:
Isu menjadi Perdana Menteri Keenam.
Mana mungkin?

Saya hanya mahu menjadi isteri kepada Najib Tun Razak. Kalau dia orang biasa pun, saya akan bersama dia. Kalau dia jadi Perdana Menteri itu adalah tanggungjawab dan rezeki yang telah tertulis di Loh Mahfuz.

Saya tetap akan berada di sisi dia selagi Allah memanjangkan jodoh antara kami. Saya rasa pandangan salah ini muncul disebabkan serangan politik. Sudah pasti mereka mempunyai agenda politik tersendiri. Oleh kerana saya paling dekat kepada Datuk Seri Najib, maka saya menjadi sasaran. Oleh kerana saya sentiasa bersama Datuk Seri Najib di mana saja, maka saya dianggap sebagai orang yang menentukan semua polisi negara sama seperti kuasa Perdana Menteri. Datuk Seri Najib kata, sebenarnya mereka itu mahu mengenakan beliau tetapi sasaran yang paling tepat adalah mengenakan saya dulu. Mereka tak dapat suami, mereka pergi kepada isteri sebab saya tak boleh nak mempertahankan diri. Orang yang memfitnah saya dan Datuk Seri Najib ada agenda. Mereka mahu tempat Datuk Seri Najib. Bagi saya senang, tak salah setiap orang ada cita-cita. Tapi, caranya kena betul. Jangan sampai menganiaya dan memfitnah orang. Itu salah dan tidak ada etika. Agama juga membenci perbuatan itu.

Pembaca yang amat dikasihi; Saya tidak pandai menyusun ayat indah untuk menjawab semua fitnah ini. Apa yang lahir, adalah terlintas dari rasa sanubari seorang insan yang dianiaya oleh pihak tertentu. Saya serahkan kepada Allah. Kalau mereka insaf, syukur Alhamdulillah. Saya sentiasa memaafkan.
Tak apalah mereka memfitnah saya, Tuhan akan beri yang baik kepada saya. Ingat zaman nabi dulu, bila orang kutuk baginda, baginda beri pisang kepada orang itu. Semoga Allah memberkati para pembaca semua.Sekian daripada saya,

Rosmah Mansor…
Salasilah Keturunan DS Najib Razak


Salasilah Keturunan dan warisan kekayaan DS Najib

Selama ini sedarkah kita yang Dato Sri Mohd Najib Tun Razak bukan dari keturunan Dr Gigi yg kaya setelah menjawat Perdana Menteri ke-4. Sebaliknya Dato Sri Najib dari keturunan orang kaya Yang Berhormat Tan Sri Haji Mohamed Noah bin Orang Kaya Omar.

Siapa Tan Sri Haji Mohamed Noah?

Salasilah Keturunan DS Najib Razak


Tan Sr noah merupakan Yang di-Pertua Dewan Rakyat yang pertama (1 September 1959 - 29 Februari 1964)

Yang Dipertua Dewan Negara yang ketiga (24 Februari 1969 - 28 Julai 1970)

Menang bertanding dalam Pilihan Raya Umum Tanah Melayu 1959 bagi kawasan Johor Bahru Timur, negeri Johor (1958-1964). Ketika itu Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu ialah Tunku Abdul Rahman dan Timbalan Perdana Menteri ialah Tun Abdul Razak Hussein. Pilihan raya ini adalah yang pertama selepas merdeka 31 Ogos 1957.

Mengikut salasilah, Tan Sri Noah berasal daripada sebuah keluarga yang sejak turun-temurun bergelar "Orang Kaya" yang menjaga dan mentadbir daerah Padang, Muar.

Bapanya, Orang Kaya Omar dan datuknya Orang Kaya Junid merupakan "Orang Kaya" yang terbilang dan berpengaruh pada zaman pemerintahan Almarhum Sultan Abu Bakar Daeng Ibrahim (1862-1895). Gelaran "Orang Kaya" dikurniakan kepada seseorang rakyat untuk menjadi wakil Sultan menjaga keamanan dan mentadbir daerahnya.

Datuk beliau, Orang Kaya Junid, berasaI daripada zuriat seorang kerabat Raja Chempa Bugis yang berkerajaan di daerah Bukit Makmur (Bukit Mor), Muar, Johor.

Beliau berkahwin dengan Puan Sri Maimun binti Haji Abdul Manaf (anak Kadi Daerah Muar) pada Julai 1922. Hasil perkongsian hidup, mereka telah dikurniakan dengan 4 orang anak, 3 orang perempuan dan 1 orang lelaki.

Anak-anak mereka bernama Suhailah Mohamed Noah, Rahah Mohamed Noah, Datin Fakhriah dan Abu Rais (gelaran Atan). Tun Suhailah Mohamed Noah adalah isteri kepada Perdana Menteri Malaysia ke-3, Tun Hussein Onn (1976-1981)

Tun Rahah Mohammad Noah adalah isteri kepada Perdana Menteri Malaysia kedua, Tun Abdul Razak Hussein (1971-1976) (AYAH KEPADA DATO' SRI NAJIB TUN RAZAK. Manakala Datin Fakhriah Mohamed Noah pula adalah isteri kepada Dato' Abdullah Ahmad, bekas Yang di-Pertua, Majlis Bandaran Johor Bahru.

Dari salasilah ini membuktikan Dato' Sri Najib bukan orang sebarangan. Kekayaan dari warisan moyangnya mampu memberi kehidupan selesa tanpa menjadi Perdana Menteri. Setakat rampasan barang perhiasan isterinya rasanya tak menghairankanpun. Tetapi kalau Dato Sri Najib kejam merampas harta Mahathir ketika beliau menjadi PM ke-6 rasanya lebih 1000 kali ganda lebih besar nilainya, jika dicampur berapa banyak kereta sport mewah, kapal mewah, rumah penginapan serata dunia hanya dari asalnya seorang dr gigi sebelum menjadi Perdana Menteri ke-4?

Aku heran bila org tuduh kaya kerana merompak hasil negara tapi aku pelik mereka buat bodo bila dr gigi bila jafi pm selama 22 tahun tiba2 melahirkan 3 org anak billionaire tapi org tak percaya pulak yg mahathir merompak?


Sumber: facebook

Blog Archive

google-site-verification=UIIQk8hKReg9aDe9WrgxXxVavyJYB0E6JwZuqmRWhYQ